Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Slutrapport: KLARA – med dig i studier har levererat både resultat och viktiga slutsatser på kort tid!

Projektet avslutades vid årsskiftet 2019/2020 efter en projekttid på 1 år och 9 månader. Arbetsförmedlingen har varit projektägare i samarbete med Vuxenutbildningen Huddinge och Samordningsförbundet som medfinansiär. Framgångsfaktorerna i projektet har varit samverkan i kombination med metoden Supported Education och utmaningarna har bland annat rört sig kring organisatoriska förutsättningar.

Totalt har 78 deltagare av 88 påbörjat studier under projektperioden! Det innebär att Klara – med dig i studier lyckats få 89 procent av deltagarna att påbörja studier under projekttiden att jämföra med projektmålet på minst 80%. 

Målgruppen för projektet har varit personer med låg utbildningsnivå som behövt samordnat stöd för att påbörja och slutföra studier för att öka sina chanser till anställning.

Deltagarna i Klara – med dig i studier upplever att projektet har varit till stor nytta för dem, att de fått ett gott bemötande och att de känt sig delaktiga. (källa: deltagarenkäter)

Syftet med projektet har varit att utveckla effektiva rutiner för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen i våra tre kommuner och att arbeta med metodutveckling, för att stötta och motivera personer ur behovsgruppen. Projektet prövade metoden Supported Education, som bygger på Supported Employment som bland annat Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter arbetar utifrån.

Ann-Helén tillförordnad projektledare för Klara – med dig i studier, säger så här om hur metoden fungerat för deltagarna i Klara:

Jag tycker den funkar jättebra för målgruppen! En särskild viktig första del i metoden är att göra en ordentlig kartläggning av personens tidigare studier, bakgrund, vad behövs för att det ska fungera? hur funkar det att resa t ex.? Att ta reda på allt sådant som kan förebygga avhopp!

Supported Education, SEd, är utvecklad för att stödja personer med funktionsnedsättning som vill studera att klara av sina studier. Den utgår från en modell med tre faser: Välja – Nå – Behålla. Metoden utvecklades för personer med psykisk ohälsa, som en del i en rehabiliteringsprocess. I projektet har metoden anpassats till att inkludera en bredare målgrupp.

Vilka anpassningar har ni behövt göra?

– I metoden kan det ingå att studiecoachen är med på skolorna, under lektionerna. Och det har inte varit aktuellt i de flesta av fall. Det har varit mer att ta reda på vad behöver personen för stöd och se till att det funkar för personen, hitta en struktur för att klara studierna, som en del kan ha svårt med. Och att de t ex. får kontakt med en specialpedagog på skolan. Sedan har det handlat om uppföljningar med specialpedagoger, lärare och struktur. Men metoden utgår alltid ifrån individens behov.

Ann-Helén berättar också om att metoden även varit användbar för utrikes födda personer utan funktionsnedsättningar i projektet:

För gruppen utrikes födda som kommit till Sverige i vuxen ålder har det handlat om ”SEd light” inledningsvis för att komma över tröskeln för att påbörja studier. De kan behöva hjälp med att förstå alla beslut från t ex. CSN, ansöka om studiemedel när man inte har svenskt medborgarskap. Det är många hinder på vägen.

Vad tar du med dig från projekttiden?

Att det är viktigt att bygga en relation. Lyckas man skapa en relation med personen, så hör den också av sig när det inte funkar. Det som krävs är att man träffar personen flera gånger, lyssnar och våga ställa frågor om saker som kan vara svåra. Jag har också stor nytta av den kunskap jag har om Vuxenutbildningen kring kursutbud, utbildningsformer, men också vilka stödinsatser som finns. Det har jag stor nytta av i mitt fortsatta arbete!

Och avslutningsvis, vad har du för råd till kollegor som möter människor i behov av stöd till studier?

Jag tror att om man ska jobba mot studier, så är det väldigt viktigt att man sätter sig in i hur skolsystemet funkar. Hur Komvux funkar. Sedan är det bra att veta vad det är för sorts anpassningar man kan få. För frågar man deltagare om vad de behöver för anpassningar, så har de svårt att svara eftersom de inte känner till vad som finns och vad som är möjligt att få.


Läs mer

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content