Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Projektet Tillväxt Kvinna

Erfarenheter från samverkan mellan idéburen och offentlig sektor för att stärka utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning.

illustration av kvinnor i olika färger

Ökat livsutrymme och ökad egenmakt hos deltagarna

Tillväxt Kvinna avslutades enligt plan under hösten och vi kan redan nu berätta om några av erfarenheterna och insikterna från projektet. Trots utmaningar i projektet upplever många av deltagarna att det varit positivt för dem, att de fått ökat livsutrymme och ökad egenmakt. Bland annat upplever deltagarna att de blivit sedda och bekräftade, att deras kompetens tagits på allvar och att de under perioden i Tillväxt Kvinna fått ett socialt sammanhang. Det framgår i den följeforskning (forskningsbaserad utvärdering löpande) som gjorts under projektperioden kring deltagarna.

Ökad medvetenhet om behov av fortsatt utveckling av samverkan

När det gäller samverkan mellan de olika parterna i projektet, så finns nu en ökad medvetenhet om behovet av att föra diskussioner om gemensamma målbilder och rutiner för samverkan kring behovsgruppen. Det finns också ett engagemang och en välvilja hos berörda parter, vilket är en god grund för att utveckla samverkan och samarbetet framöver menar utvärderarna.

Att förverkliga projektet med så många samverkande parter utan att trampa på varandras ansvarsområden och utan kulturkrockar i sig är en framgång.

Alexander Haddad, projektledare för Tillväxt Kvinna menar att det är nödvändigt med samverkansinsatser när det gäller den här behovsgruppen och en styrka med flera samverkande parter. Samtidigt som han också lyfter fram vikten av att ha en gemensam målbild utifrån en helhetssyn på behovsgruppen för att lyckas:

Alexander Haddad, projektledare Tillväxt Kvinna

Samverkande parters samsyn om syfte och mål i tidigt skede är avgörande tillsammans med att sätta individernas behov i centrum.

Alexander konstaterar också att sex månaders deltagande för behovsgruppen är för kort tid för att kunna komma i mål. Han menar att majoriteten av projektdeltagarna inte var redo för att kunna ta ett arbete efter så kort tid. De behövde mycket språkträning i svenska och hälsoförbättrande insatser. I projektet har det också blivit väldigt tydligt, hur komplexa kvinnornas behov är och det kräver en variation av insatser enligt Alexander.

 

– För att nå ökad sysselsättning hos dessa kvinnor behövs en långt mer individuell och anpassningsbar palett av insatser än vad som idag står till buds.

Vidare vill Alexander särskilt lyfta upp utmaningen med att vara i projekt och ordinarie verksamhet samtidigt. Han menar att det kan vara svårt att särskilja det som görs inom ramen för projektet och ordinarie verksamhet. Samlokalisering av samverkande parter är också något som Alexander menar kan bidra till att underlätta den här typen av projektarbete. Trots utmaningarna som varit i projektet ser Alexander att det fungerat bra.

Tillväxt Kvinna har tagit emot totalt 267 deltagare (projektmål 360 deltagare). Totalt avslutades 247 deltagare varav 42 till jobb eller studier. Pandemin tillsammans med Arbetsförmedlingens reformering har givetvis påverkat projektet på olika sätt. Bland annat deltagarantalet, men även gruppdeltagandet och studiebesök hos arbetsgivare.


 

Vad är Tillväxt Kvinna?

Ett samverkansprojekt mellan idéburen och offentlig sektor kring utrikes födda kvinnor utan arbete och med behov av samordnat stöd. Syftet med projektet: att stärka kvinnornas förutsättningar till egen försörjning genom starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden tillsammans med hälsofrämjande aktiviteter. En viktig del i projektet har också varit att utveckla och pröva nya samverkansinsatser mellan de offentliga aktörerna och aktörer inom civilsamhället.

 

Ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och aktörer inom civilsamhället; Hela Människan, Botkyrka Folkhögskola och Studieförbundet Bilda.

Bygger på IOP Kvinna i Botkyrka
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Kvinna i Botkyrka är samverkan mellan Botkyrka kommun, Hela Människan, Botkyrka Folkhögskola, Arbetsförmedlingen Botkyrka, Huddinge, Salem och Studieförbundet Bilda Öst. Den gemensamma visionen är att främja utrikes födda kvinnors ökade möjligheter till ett livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme. IOP Kvinna i Botkyrka är ett sätt att genom samverkan mellan idéburen, kommunal och statlig sektor adressera en nyckelfråga för inkludering, social hållbarhet och ekonomisk jämlikhet.

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content