Tillväxt Kvinna

Arbetslivsinriktade stödinsatser för utrikes födda kvinnor som behöver samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

 

Tillväxt Kvinna är ett samarbete mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och aktörer inom civilsamhället; Hela Människan, Botkyrka Folkhögskola och Studieförbundet Bilda. Syftet med projektet är att stärka kvinnornas förutsättningar till egen försörjning genom starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden. En viktig del i projektet är också att utveckla och pröva nya samverkansinsatser mellan de offentliga aktörerna och aktörer inom civilsamhället.

Hälso- och arbetslivsfrämjande aktiviteter

Projektet erbjuder:

  • Arbetsträning
  • Språkstöd
  • Nätverksträffar med arbetsgivare
  • Mentorskap
  • Coachning

Målgrupp

Den prioriterade målgruppen är arbetslösa utrikes födda kvinnor i åldern 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att komma till arbete. Projektets verksamhet omfattar i huvudsak kvinnor som är boende i Botkyrka kommun, men tar också emot boende i de angränsande kommunerna Huddinge och Salem. I gruppen ingår både utrikes födda kvinnor som är nyanlända och de som bott i Sverige under flera år, men ännu ej etablerat sig på arbetsmarknaden.

Projektmål

  • Ta emot totalt 360 deltagare under projektperioden 2019- 2021.
  • Bidra till att skapa nätverk av arbetsgivare och mentorer för ingångar till arbetslivet.
  • Bidra till ökad och fördjupad samverkan mellan de aktörer som ingår i projektet.
  • Deltagarna ska känna att de fått ett ökat livsutrymme och ökad egenmakt.
  • Minst 30 % av deltagarna ska efter avslutad tid i projektet gå vidare till arbete eller studier.

Projektet bygger på IOP Kvinna i Botkyrka

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Kvinna i Botkyrka är samverkan mellan Botkyrka kommun, Hela Människan, Botkyrka Folkhögskola, Arbetsförmedlingen Botkyrka, Huddinge, Salem och Studieförbundet Bilda Öst. Den gemensamma visionen är att främja utrikes födda kvinnors ökade möjligheter till ett livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme. IOP Kvinna i Botkyrka är ett sätt att genom samverkan mellan idéburen, kommunal och statlig sektor adressera en nyckelfråga för inkludering, social hållbarhet och ekonomisk jämlikhet.