Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

SAMSAS - Samordnat stöd för SFI-elevers etablering i Arbete och fortsatta Studier

Under våren 2024 har pilotprojektet SAMSAS tillsammans med Botkyrka kommuns vuxenutbildning startats upp där syftet är att utveckla samverkan för att fler SFI-elever ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Målet med projektet är att bidra till ett mer effektivt stöd parallellt med studierna som innebär att individen får ta del av både arbetsinriktade, språkfrämjande och hälsoinriktade insatser. 

Projektet drivs av Botkyrka kommun i samverkan med Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka. Samordnare för projektet är Anwar Katran, specialpedagog på Botkyrka kommuns vuxenutbildning.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är studerande på SFI Botkyrka och som är i behov av samordnat stöd för att närma sig arbete eller studier. 

Mål

Pilotprojektets huvudfokus är att, med deltagaren i fokus, etablera ett gott samarbete mellan kommunala verksamheter, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården och andra relevanta aktörer. Ambitionen är att erbjuda både individuell samordning och bilda en struktur för samverkan kring målgruppen. Målet är att bidra till ett mer effektivt stöd parallellt med studierna, som innebär att individen får ta del av både arbetsinriktade, språkfrämjande och hälsoinriktade insatser.

Projektet förväntas på övergripande nivå bidra till att fler utrikes födda personer etablerar sig på arbetsmarknaden.

Projekttid

Projektet pågår under perioden mars 2024 till december 2026.


Projektansökan

Print

Kontakt

Kontakta oss per telefon, sms, mail. 

Anwar Katran

Samordnare

Skip to content