Ökad upptäckt av våld

Samordningsförbundet bedriver ett arbete för tidig upptäckt av våld.  Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation. Projektet, Stoppa våldet är en del av regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld inom ramen för Nationella nätverket för samordningsförbund.

Våld i nära relation är idag ett folkhälsoproblem. Personer som upplevt våld löper större risk för ohälsa och sämre arbetsförmåga.

 

Projektet Stoppa våldet en del av regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har tillsammans med flera samordningsförbund drivit projektet mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld sedan hösten 2019. Projektet Stoppa Våldet har prövat hur samordningsförbundens struktur kan användas för att implementera och vidmakthålla plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

NNS hemsida kan du läsa om resultat, erfarenheter och statistik från pilotprojektet hittills:

Förra året deltog MIA Vidare Huddinge Botkyrka Salem tillsammans med samordningsförbunden inom projektet på Operation Kvinnofrids konferens 26 november:


För dig som yrkesverksam:

Kunskapsstöd

Verktyg, informationsmaterial och stöd

Exempel på insatser som även riktar sig till dig som yrkesverksam för stöd och mer information:

Du hittar fler insatser till höger – Lista över stödinsatser.