Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Deklaration för en stark demokrati!

Några av samordningsförbunden i Stockholms län har beslutat att ställa sig bakom Deklarationen för en stark demokrati, däribland Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem.

Genom undertecknandet av deklarationen åtar vi oss att ytterligare förstärka arbetet med att synliggöra individers behov och öka tillgången till samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, privatliv eller social bakgrund. 

Åtganden

  • Aktivt sprida kunskap och medvetenhet om gemensamma och aktuella samverkansområden och ämnen som jämställdhet, likabehandling samt icke-diskriminering genom kontinuerliga kunskapsseminarier, webbinarier och workshops med medarbetare, chefer, politiker och andra berörda.

 

  • Vara drivande i arbetet med att skapa ett öppet och respektfullt samtalsklimat och en tillitsfull arbetskultur som kännetecknas av medmänsklighet.

 

  • Fortsätta verka för att arbetet i de finansierade samverkansinsatserna genomsyras av jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering.

 

  • Synliggöra när/om någon missgynnas utifrån ogrundade föreställningar, missgynnande mönster och handlingar eller ojämlika förhållanden som identifieras genom arbetet i de finansierade insatserna.

 

  • Synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av personer som inte är vita.

 

  • Stärka medborgarnas inflytande och delaktighet i utformningen av finansierade insatser och Samordningsförbundets behovsanalyser.

 

  • Kravställa att även upphandlade aktörer såsom leverantörer av arbetsträningsplatser, utvärderare och föreläsare aktivt verkar för inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering.

 

  • Fortsätta med aktiva åtgärder utifrån vart och ett av de sju diskrimineringsgrunderna och låta dem ta plats på egna villkor i utvecklingsarbetet genom Samordningsförbundets samtliga insatser.

Demokratidag och Inkluderingsfika

De samordningsförbund i Stockholms län som beslutat att underteckna deklarationen åtar sig också att under hösten 2021 hålla en demokratidag för samtliga medarbetare i de finansierade insatserna och vi fortsätter med inkluderingsfika för medarbetarna.


 

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content